< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics >

Mahremiyet Uyarısı

TÜRKKEP Mahremiyet Uyarısı

KEP hesabı başvurularının gerçek ve tüzel kişilerden alınması,
KEP hesaplarının açılması, işletilmesi, gönderme-alma hizmetinin sağlanması,
KEP hesaplarının kapatılması,
KEP rehberinde KEP hesaplarının yayınlanması
KEP delillerinin oluşturulması, sağlanması ve doğrulanması
KEP delillerinin ve işlem kayıtlarının güvenli saklanması

hizmetlerinin tamamını KEP hesap sahiplerine ve ilgili tüm paydaşlara sağlayan bir güven kurumudur.

Mahremiyet Uyarısının Amacı

İşbu Mahremiyet Uyarısı ile TÜRKKEP hizmetlerinden faydalanan başvuru sahibinin burada belirtilen “kişisel bilgilerin işlenmesi” hakkındaki şartları bilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Başvuru sahibi burada belirtilen kişisel bilgilerin işlenmesi hakkındaki şartları peşinen kabul eder.

TÜRKKEP Tarafından Alınan ve İşlenen Kişisel Kullanıcı Bilgileri

Kayıtlı Elektronik Posta hizmetleri başvurusu sırasında kimlik doğrulaması yapılması esastır. Bu doğrultuda TÜRKKEP, kimlik doğrulamasını sağlayacak bilgilere ihtiyaç duymaktadır.
Başvuru sırasında, başvuru sahibi tarafından beyan edilmesi zorunlu olan bilgiler;

Gerçek Kişiler ve Tüzel Kişi İşlem Yetkilisi / Yetkilileri için;

Adı – Soyadı,
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN)
Almak istediği KEP hesabı adresi,
Kimlik doğrulama amacıyla üzerinde TCKN’ si açıkça yazılı nüfus cüzdanı veya pasaport ya da sürücü belgesi gibi fotoğraflı resmi kimlik belgesinin aslı ile fotokopisi (başvuru sahibi gerçek kişinin sunduğu kimlik belgesiyle TÜRKKEP Kayıt Yetkilisi’nin kimlik tespitinde güçlük çekmesi halinde ilave olarak ikinci resmi kimlik belgesini sağlaması zorunludur)

TÜRKKEP yukarıda belirtilen bilgilerin yanında, gerçek kişi başvuru sahiplerinden kendilerinin ikamet adresini, cep telefonu numarasını, standart e-posta adresini ve kimlik doğrulama amacıyla

Tüzel Kişiler için;

Ticari Unvan
Ticaret Sicil No
Vergi No
Mersis No
İnternet Adresi
Kurumsal Elektronik Posta Adresi

TÜRKKEP yukarıda belirtilen bilgilerin doğruluğunu sağlayabilmek için kurumun faaliyet belgesi, vergi levhası, imza sirküleri ve başvuran yetkilinin kimlik belgesini talep eder.

TÜRKKEP, KEP hizmetleri nedeniyle öğrendiği başvuru ve hesap sahibine ait kişisel verileri ancak hesap sahibinin açık rızasıyla veya KEP ile ilgili yasal düzenlemelerden kaynaklanan hallerde ve KEP ile ilgili yasal düzenlemelerde belirlenen amaçlara göre işleyebilir ve üçüncü kişilerle paylaşabilir.

Kişisel Kullanıcı Bilgilerinin Toplanma ve İşlenme Amacı

TÜRKKEP, sadece KEP hizmetinin sağlanması için gerekli olan kişisel bilgileri toplar ve saklar. TÜRKKEP elindeki verileri KEP ile ilgili yasal düzenlemelerde belirtildiği şekilde,

KEP Hesap Sahibi olacak gerçek kişi/tüzel kişi/tüzel kişi işlem yetkilisine ait bilgileri güvenli doğrulamak ve doğrulanan kişiye KEP hesabını açabilmek,
Oluşturulması, yayınlanması ve doğrulanması gereken KEP rehberi (kişisel bilgiler için gerçek kişi hesap sahiplerinin veya tüzel kişi işlem yetkilisi/yetkililerinin talepleri/onayları doğrultusunda),
Yapılan anlaşmalar ve sözleşmeler çerçevesinde ilgili tarafın hesaplarının kullanımını kolaylaştırmak, hesap sahiplerinin hizmetlerden sağlıklı yararlanabilmelerini sağlamak ve güvenli uzaktan kimlik doğrulama yapabilmek,
Servislerin kullanılması ve hizmetlerin sunulması ile ilişkili olarak, bildirimlerin, soruların ve bilgilerin gönderilmesini kapsamak üzere, kullanıcı ile irtibat kurulması ve ayrıca kullanıcıdan gelen soru ve taleplerin işleme alınması,
Hizmet kalitesinin ölçümlenmesi, iyileştirilmesi, kullanım kolaylığının arttırılması, yeni hizmetlerin geliştirilmesi,
Kullanıcıya kişiselleştirilmiş servisler sunulması,
Anonim verilere dayalı olarak istatistiksel çalışmaların ve diğer araştırmaların yapılması,amaçlarıyla bu verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işler

TÜRKKEP Kişisel bilgi toplamak amacıyla kullanılan çerezler (cookies) kullanmaz.

Kişisel Kullanıcı Bilgilerinin Korunması ve Saklanması

TÜRKKEP tarafından tutulmakta olan tüm kişisel veriler, KEP ile ilgili yasal düzenlemelerde ve TÜRKKEP’in uyumlu olduğu “ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı”na ve “BS 10012 Veri Koruma ve Kişisel Bilgi Yönetim Sistemi Standardı”na uygun şekilde korunur ve saklanır. TÜRKKEP, kişisel kullanıcı bilgilerine arızi erişim, tahribat, değişiklik, engelleme, kopyalama ve dağıtıma karşı ve bunun yanı sıra üçüncü tarafların bu bilgilerle gerçekleştirebileceği gayri meşru işlemlere karşı korumak için, gerekli ve yeterli kurumsal ve teknik önlemleri alır.

TÜRKKEP, KEP hizmetlerini sağlamak için aldığı, işlediği, sakladığı tüm verileri ve kişisel bilgileri Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde muhafaza eder. Bu verilerin korunmasını sağlamak amacıyla KEP ile ilgili yasal düzenlemeler ve uyumlu olduğu standartlara göre belirlediği politikalar ve prosedürler ile birlikte veri koruması ve mahremiyeti kurallarını uygular. TÜRKKEP, İş ortaklarını da bu politika ve prosedürlere uymakla yükümlü kılmıştır. Ayrıca TÜRKKEP personeli almış olduğu veri koruma eğitimi ve bununla ilgili politikalar ve destekleyici prosedürlere uygun şekilde davranmakla yükümlüdür.

TÜRKKEP, KEP hizmetlerini sağlamak için aldığı, işlediği, sakladığı tüm kişisel bilgileri KEP ile ilgili yasal düzenlemeler doğrultusunda doğru ve güncel olarak tutar ve saklar ve hesap sahiplerine KEP hesapları ile ilgili alınan ve tutulan kişisel verilerini güncellemeleri için gerekli olanakları sağlar.

TÜRKKEP, KEP ile ilgili yasal düzenlemeler doğrultusunda KEP sisteminin tüm süreçlerine ve işleyişine ilişkin bilgi, belge ve elektronik veriler ile işlemlerin yapıldığı zamana ve işlemleri yapan kişiye veya kişilere ait bilgileri içeren kayıtların gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini koruyarak en az yirmi yıl süreyle saklar.

Kişisel Bilgilerin Kullanıcı Tarafından Değiştirilmesi

KEP hesap sahibi, TÜRKKEP Müşteri Destek Hizmetleri, yetkili ofisleri ve hizmetin sunulduğu internet sitesi aracılığıyla, gerektiğinde yasal evrakları sunarak sağladığı kişisel bilgileri veya bunların bir kısmını istediği zaman değiştirebilir.

Mahremiyet Uyarısının Değiştirilmesi

TÜRKKEP, işbu Mahremiyet Uyarısı’nda değişiklik yapma hakkına sahiptir. Değişiklik yaparken belgenin asıl sürümünde son yenileme tarihini belirtir. Yeni sürüm aksi öngörülmediği sürece, yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olur. Geçerli belge sürüme her zamanhttp://www.turkkep.com.tr adresi üzerinden erişilebilir.

İşbu Mahremiyet Uyarısı’nın uygulanmasıyla ilgili olarak, kullanıcı ve TÜRKKEP arasında doğan ilişkiler Türkiye Cumhuriyeti yasal mevzuatına tabidir.