< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics >

e-Müstahsil Makbuzu

TÜRKKEP e-Müstahsil Makbuzu (e-MM)

TÜRKKEP e-Müstahsil Makbuzu (e-MM); müstahsil makbuzunun Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik ortamda oluşturulması, hem kağıt hem de elektronik ortamda muhafazası ve ibrazı ile elektronik ortamda raporlamasını kapsayan uygulamadır.

e-Müstahsil Makbuzu, tarımsal ve hayvansal ürünlerin satın alınmasında fatura yerine geçen ticari bir vesika olarak kullanılmakta olan müstahsil makbuzu ile aynı hukuki değerlere sahip olan elektronik belgedir.

TÜRKKEP e-Müstahsil Makbuzu Avantajları

  • İşlemleri dijital ortama taşıyan e-Müstahsil Makbuzu sayesinde basım ve arşiv gibi masraflar ortadan kalkar.
  • Dijital ortamda gerçekleştiren e-Müstahsil Makbuz, kağıt tüketimini ortadan kaldırır çevreyi korur.
  • Eski müstahsil makbuzlarınıza, e-Müstahsil Makbuz ile tek tıkla hızlı ve rahatça ulaşabilirsiniz.
  • Elektronik ortama taşınan veriler, e-Müstahsil Makbuz çözümünde  kaybolmaz.

e-Müstahsil Makbuzu Kullanım Zorunluluğu Başlıyor!

Müstahsil makbuzu belgelerini elektronik ortamda düzenlenme, iletilme ve muhafazasına imkan veren “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı” hazırlandı. Taslak ile yaygın olarak kullanılan belgeler arasında yer alan “müstahsil makbuzu” belgelerinin kağıt belge yerine, elektronik ortamda; elektronik belge olarak düzenlenmesi, iletilmesi ile muhafaza ve ibraz edilebilmesine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.

Tebliğ taslağında mükelleflerden gerekli şartları yerine getirdiği değerlendirilenler e-Müstahsil Makbuzu düzenleyecektir.

Uygulamadan Yararlanma Yöntemleri ve Başvuru Esasları:

Mükellefler e-Müstahsil makbuzu uygulamasından;

  • Kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemlerine entegrasyonu yoluyla,
  • e-Müstahsil makbuzu uygulamasına ait temel fonksiyonların internet üzerinden genel kullanımını sağlamak amacı ile Başkanlık tarafından oluşturulan ve http://www.efatura.gov.tr internet adresinde hizmete sunulan GİB Portalı aracılığıyla,
  • Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla, olmak üzere üç yöntemden herhangi birini seçerek yararlanabileceklerdir.

Mükellefler, 1 ve 2. maddelerinde belirtilen yöntemlerden biri ile uygulamaya dahil
olmak istediklerinde; Gelir İdaresi Başkanlığının “www.efatura.gov.tr” internet adresinde yayımlanan ilgili klavuzlara uygun olarak e-müstahsil makbuzu uygulamasına ilişkin gerekli başvuru işlemlerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

e-Müstahsil makbuzu uygulamasına 3. maddede belirtilen yöntemle dahil olmak isteyen mükellefler; doğrudan Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerden herhangi birine başvuracak olup, ayrıca Başkanlığa başvuruda bulunmalarına gerek bulunmamaktadır.

e-Müstahsil Makbuzu Kullanma Taleplerinin Değerlendirilmesi ve Onay

e-Müstahsil(Elektronik Müstahsil) makbuzu uygulamasından kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık (GİB) sistemlerine entegrasyonu yöntemiyle yararlanmak için Başkanlığa yapılan başvurular; Başkanlık tarafından mükellefe ait sistemin yapısı, işleyişi ile bu Tebliğde ve http://www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan teknik kılavuzlarda belirlenen usul ve esaslara uygun olup olmadığı açısından değerlendirilecektir. Başkanlık gerek görmesi halinde ilave teknik bilgi ve belge talebinde bulunabilecektir.

Başkanlıkça yapılacak değerlendirme sonrasında başvuruları uygun bulunan ve test süreçlerini başarılı bir şekilde tamamlayan mükelleflere e-Müstahsil Makbuzu uygulamasından kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemlerine entegrasyonu yöntemiyle yararlanmasına ilişkin olarak izin verilecektir.

Değerlendirme aşamasında eksiklikleri tespit edilen mükelleflere, söz konusu eksiklikleri gidermeleri için en çok bir yıl süre verilir. Bu süre içerisinde eksikliklerini gidermeyen mükelleflerin başvuruları reddedilir.

Başvuruları reddedilen mükelleflerin reddi izleyen bir yıl içerisinde yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir. Bu durum, mükelleflerin e-Müstahsil Makbuzu Uygulaması kapsamında GİB Portal ya da özel entegratörlük izni alan mükellefler vasıtasıyla e-mühtahsil Uygulamasından yararlanmalarına engel teşkil etmez.

e-Müstahsil Makbuzu Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu

Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden mal alan birinci sınıf tüccarlar 1/7/2018 tarihine kadar e-Müstahsil Makbuzu Uygulamasına dahil olması ve bu tarihten itibaren müstahsil makbuzu belgelerini e-Müstahsil Makbuzu olarak düzenlemesi zorunludur.

e-Müstahsil Makbuzu Uygulamasına dahil olan; birinci sınıf tüccarların 01/07/2018 tarihine kadar, e-Müstahsil Makbuzu belgesi düzenlemeleri mümkün olduğu gibi kağıt ortamda müstahsil makbuzu belgesi düzenlemesi de mümkündür. Ancak aynı işlem için eMüstahsil Makbuzu veya kağıt ortamdaki müstahsil makbuzu belgelerinden sadece birinin düzenlenmesi gerekmektedir.

TÜRKKEP e-Müstahsil hizmetlerini, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından zorunlu kılınan altyapı yeterliliği ve standartların üstünde ek standartlar ve kalite sertifikalarına göre verebilmek için gerekli tüm hazırlıklarını tamamlamıştır. Altyapımızdan aldığımız bu güç ile müşterilerimize özel entegrasyon hizmetleri tamamında katma değerli çözümler sunmaya devam edeceğiz.