< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

OSGB VE İSG'lere KEP ZORUNLULUĞU

19/03/2015, 13:32
 
OSGB VE İSG'lere KEP ZORUNLULUĞU getirilerek aşağıdaki maddeler değiştirilmiştir.
 
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:29.12.2012/28512:
İşlenen son değişikliğin yayımlandığı R.G.:  18.12.2014/29209
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
MADDE 17 – (1) (Değişik:RG-18/12/2014-29209) OSGB tarafından yetki belgesi almak amacıyla yapılan başvuru Genel Müdürlükçe en geç on iş günü içinde incelenir. 19/1/2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği çerçevesinde kayıtlı elektronik posta sistemi üzerinden yazılı olarak bildirilen eksiklikler en geç kırk beş gün içinde tamamlanır. Herhangi bir eksikliği bulunmayan başvurular için en geç yirmi iş günü içinde yerinde inceleme yapılır. Yerinde inceleme işlemlerinde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için en fazla kırk beş gün süre verilir. Belirlenen sürelerde eksiklikler giderilmez ise dosya iade edilir ve iadeden itibaren bir yıl boyunca yapılan başvurular, bir yılın tamamlanmasına kadar askıya alınır.
 
Elektronik tebligat
EK MADDE 1 – (Ek:RG-18/12/2014-29209)(1)
(1) Elektronik Tebligat Yönetmeliği kapsamındaki şirketler ve kurumlar, bu Yönetmeliğin 16, 17, 20, 21 ve 22 nci maddelerine göre yapılacak tebligatlara esas olmak üzere elektronik tebligat adresini İSG-KATİP sistemine kaydettirmek zorundadır.

Tümü